تابلوطلا :: نمودار قیمت‌ها

۱۳۹۷-۰۹-۲۰
نمودار تغییر قیمت روزانه
۱۳۹۷-۰۹-۲۰      ۰۰:۰۲حداقل: ۱,۲۴۴.۲۷
۱۳۹۷-۰۹-۲۰      ۰۰:۱۲حداکثر: ۱,۲۴۴.۵۴
به روزرسانی: هر ۵ دقیقه

۱۳۹۷-۰۹-۱۴
۱۳۹۷-۰۹-۲۱
نمودار تغییر قیمت هفتگی
۱۳۹۷-۰۹-۱۴      ۱۱:۳۰حداقل: ۱,۲۳۳.۸۴
۱۳۹۷-۰۹-۱۹      ۰۶:۲۰حداکثر: ۱,۲۵۰.۳۲
به روزرسانی: هر ۳۰ دقیقه

۱۳۹۷-۰۸-۲۱
۱۳۹۷-۰۹-۲۱
نمودار تغییر قیمت ماهانه
۱۳۹۷-۰۸-۲۲      ۱۴:۲۱حداقل: ۱,۱۹۷.۵۹
۱۳۹۷-۰۹-۱۹      ۰۶:۲۰حداکثر: ۱,۲۵۰.۳۲
به روزرسانی: هر ۲ ساعت