تابلوطلا :: نمودار قیمت‌ها

۱۳۹۷-۰۲-۰۴
نمودار تغییر قیمت روزانه
۱۳۹۷-۰۲-۰۴      ۰۵:۵۵حداقل: ۱,۳۲۳.۱۰
۱۳۹۷-۰۲-۰۴      ۱۸:۵۳حداکثر: ۱,۳۳۰.۵۵
به روزرسانی: هر ۵ دقیقه

۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نمودار تغییر قیمت هفتگی
۱۳۹۷-۰۲-۰۳      ۱۸:۴۳حداقل: ۱,۳۲۲.۸۰
۱۳۹۷-۰۱-۳۰      ۱۲:۱۹حداکثر: ۱,۳۵۴.۶۰
به روزرسانی: هر ۳۰ دقیقه

۱۳۹۷-۰۱-۰۶
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
نمودار تغییر قیمت ماهانه
۱۳۹۷-۰۱-۱۷      ۱۲:۰۳حداقل: ۱,۳۲۲.۳۰
۱۳۹۷-۰۱-۲۲      ۲۰:۱۵حداکثر: ۱,۳۶۴.۶۶
به روزرسانی: هر ۲ ساعت