تابلوطلا :: نمودار قیمت‌ها

۱۳۹۷-۰۵-۲۵
نمودار تغییر قیمت روزانه
۱۳۹۷-۰۵-۲۵      ۰۵:۱۷حداقل: ۱,۱۶۳.۰۰
۱۳۹۷-۰۵-۲۵      ۱۳:۲۱حداکثر: ۱,۱۸۲.۴۰
به روزرسانی: هر ۵ دقیقه

۱۳۹۷-۰۵-۱۹
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
نمودار تغییر قیمت هفتگی
۱۳۹۷-۰۵-۲۵      ۰۵:۱۷حداقل: ۱,۱۶۳.۰۰
۱۳۹۷-۰۵-۱۹      ۱۸:۴۲حداکثر: ۱,۲۱۷.۴۰
به روزرسانی: هر ۳۰ دقیقه

۱۳۹۷-۰۴-۲۷
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
نمودار تغییر قیمت ماهانه
۱۳۹۷-۰۵-۲۵      ۰۵:۱۷حداقل: ۱,۱۶۳.۰۰
۱۳۹۷-۰۵-۰۱      ۰۶:۱۵حداکثر: ۱,۲۳۵.۵۰
به روزرسانی: هر ۲ ساعت