تابلوطلا :: نمودار قیمت‌ها

۱۳۹۶-۱۲-۰۲
نمودار تغییر قیمت روزانه
۱۳۹۶-۱۲-۰۲      ۱۱:۳۴حداقل: ۱,۳۲۵.۸۸
۱۳۹۶-۱۲-۰۲      ۱۸:۰۰حداکثر: ۱,۳۳۲.۱۲
به روزرسانی: هر ۵ دقیقه

۱۳۹۶-۱۱-۲۶
۱۳۹۶-۱۲-۰۳
نمودار تغییر قیمت هفتگی
۱۳۹۶-۱۲-۰۲      ۱۱:۳۴حداقل: ۱,۳۲۵.۸۸
۱۳۹۶-۱۱-۲۷      ۱۳:۰۶حداکثر: ۱,۳۶۱.۸۲
به روزرسانی: هر ۳۰ دقیقه

۱۳۹۶-۱۱-۰۳
۱۳۹۶-۱۲-۰۳
نمودار تغییر قیمت ماهانه
۱۳۹۶-۱۱-۱۹      ۱۶:۰۷حداقل: ۱,۳۰۷.۷۶
۱۳۹۶-۱۱-۰۵      ۰۹:۵۸حداکثر: ۱,۳۶۵.۹۰
به روزرسانی: هر ۲ ساعت