تابلوطلا :: نمودار قیمت‌ها

۱۳۹۷-۰۳-۳۰
نمودار تغییر قیمت روزانه
۱۳۹۷-۰۳-۳۰      ۰۱:۲۴حداقل: ۱,۲۷۵.۰۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰      ۰۰:۱۴حداکثر: ۱,۲۷۶.۶۰
به روزرسانی: هر ۵ دقیقه

۱۳۹۷-۰۳-۲۴
۱۳۹۷-۰۳-۳۱
نمودار تغییر قیمت هفتگی
۱۳۹۷-۰۳-۲۹      ۱۶:۳۹حداقل: ۱,۲۷۱.۴۰
۱۳۹۷-۰۳-۲۴      ۱۷:۱۹حداکثر: ۱,۳۰۸.۳۷
به روزرسانی: هر ۳۰ دقیقه

۱۳۹۷-۰۳-۰۱
۱۳۹۷-۰۳-۳۱
نمودار تغییر قیمت ماهانه
۱۳۹۷-۰۳-۲۹      ۱۶:۳۹حداقل: ۱,۲۷۱.۴۰
۱۳۹۷-۰۳-۲۴      ۱۷:۱۹حداکثر: ۱,۳۰۸.۳۷
به روزرسانی: هر ۲ ساعت