تابلوطلا :: نمودار قیمت‌ها

۱۳۹۷-۰۷-۲۷
نمودار تغییر قیمت روزانه
۱۳۹۷-۰۷-۲۷      ۱۰:۴۸حداقل: ۱,۲۲۳.۶۲
۱۳۹۷-۰۷-۲۷      ۱۵:۵۷حداکثر: ۱,۲۳۰.۶۸
به روزرسانی: هر ۵ دقیقه

۱۳۹۷-۰۷-۲۱
۱۳۹۷-۰۷-۲۸
نمودار تغییر قیمت هفتگی
۱۳۹۷-۰۷-۲۱      ۰۸:۵۷حداقل: ۱,۲۱۸.۵۰
۱۳۹۷-۰۷-۲۳      ۱۳:۰۲حداکثر: ۱,۲۳۳.۱۲
به روزرسانی: هر ۳۰ دقیقه

۱۳۹۷-۰۶-۲۹
۱۳۹۷-۰۷-۲۸
نمودار تغییر قیمت ماهانه
۱۳۹۷-۰۷-۰۶      ۱۰:۳۸حداقل: ۱,۱۸۱.۷۰
۱۳۹۷-۰۷-۲۳      ۱۳:۰۲حداکثر: ۱,۲۳۳.۱۲
به روزرسانی: هر ۲ ساعت